Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Policyer

Policyer som styr verksamheten på Litorina

Gällande måldokument

Gällande måldokument  (180208)

Litorinas stadgar

Stadgarna tillsammans med övriga policydokument styr all verksamhet på Litorina.

Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicy (190128)

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy (180208)

Folkhälsa och hållbar utveckling

Vår strävan är att aktivt verka för att Miljö och Hälsa går hand i hand. Många miljövinster innebär också en fördel för vår hälsa. Regelbunden vardagsmotion varje dag är ett sätt att långsiktigt förebygga ohälsa. Med vardagsmotion avses i denna policy promenad och cykling. 

Läs mer i dokumentet Folkhälsa och hållbar utveckling (pdf 2012)

Policy och plan för grundläggande värderingar, likabehandling och mångfald

Litorinas verksamhet vilar på demokratisk grund. All verksamhet vid Litorina Folkhögskola utgår från grundtanken om alla människors lika rätt och värde oavsett kön, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell läggning, social ställning eller politisk åskådning.

Läs mer på: Policy och plan för grundläggande värderingar, likabehandling och mångfald (pdf 2017)

Vår policy i frågan om tillgänglighet

Litorina folkhögskola startades 1993 med ambitionen att motarbeta segregation och utanförskap. I vårt uppdrag ingår att stödja personer med funktionshinder och invandrare med brister i svenska språket. Det är fortfarande lika angeläget att leva upp till skolans intentioner som vid starten.

Läs mer i Tillgänglighetspolicy (pdf)

Studeranderättslig standard

Dokumentet beskriver vilken information som ska ges innan den studerande är antagen och i samband med kursstart. Det beskriver även deltagarinflytande, avgifter, intyg och utvärdering  med mera.

Läs mer i dokumentet Studeranderättslig standard (pdf 2017)

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy (pdf uppdaterad 2020)

IT policy

IT Policy (pdf uppdaterat 2019)

Komplement – 1 till IT-policy (pdf uppdaterat 2019)

Komplement – 2 till IT-policy (pdf uppdaterat 2019)

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen (180523)