Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Studeranderättslig standard

Innehåll

1 Information innan den studerande är antagen
Profil
Statens syfte
Antagningsprinciper och antagningsprocess
Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska
Språkregel
Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska
Former för studerandeinflytande
Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan
Mångfald och antidiskriminering
Kursplan och schema/arbetsplan
Allmänna kurser
Särskilda kurser/Profilkurser
2 Information vid kursstart
Rapporteringssystem till CSN
Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i folkhögskolans lokaler
Villkor för avstängning och avskiljande
3 Deltagarinflytande och studeranderätt
4 Avgiftsfri undervisning
Kursmaterial
5 Intyg
Behörigheter och intyg som kan vara aktuella på olika kurser
6 Om en kurs upphör eller ställs in
7 Utvärdering
8 Försäkringar
9 Disciplinära åtgärder
10 Principer för arkivering och öppenhet

1. Information innan den studerande är antagen

Litorina Folkhögskola i Karlskrona är en rörelsefolkhögskola som startats och drivs som en stiftelse. Stiftarna är Karlskrona kommun, Östersjöinstitutet/Region Blekinge, Föreningen Norden och Karlskrona Företags- och Hantverksförening (KFH). Styrelsen består enligt stadgarna av representanter för stiftarna och fristående personer.

Profil

Skolan ska verka för folkbildning och vara förankrad i Blekinge med angränsande regioner och i Östersjöområdet. Litorina folkhögskola ska ta en aktiv del i samhällets och näringslivets utveckling. All verksamhet vid Litorina folkhögskola ska genomsyras av nedanstående fyra hörnstenar:

Demokrati

 • Vara demokratisk och präglas av demokratiskt beteende
 • Förmedla kunskaper om demokratins historia och värderingar
 • Arbeta för människors lika värde och jämställdhet
 • Ge deltagarna möjlighet att träna inför demokratiska uppgifter i samhället för att t ex åta sig politiska, fackliga eller andra förtroendeuppdrag
 • Medverka till att befästa och utveckla demokratins idéer främst tillsammans med nyvunna demokratier i Östersjöområdet

Internationell

 • Vara internationell och förmedla internationella referensramar
 • Prioritera studier i Östersjöfrågor
 • Förmedla kunskaper och förhållanden som påverkas av EU-medlemskapet
 • Vara öppen för att delta i olika projekt inom skolans profilområden
 • Främja kulturfrågor inom skolans profilområden och bejaka respekt för andras kulturarv
 • Integrera deltagare från olika länder/kulturer i skolans verksamhet
 • Ha svenska språket som gemensamt språk på skolan
 • Verka för att alla deltagare främst deltar i utbyten och studieresor i Norden och i Östersjöområdet

Socialpedagogisk

 • Ha ett individuellt bemötande av varje deltagare
 • Bry sig om hela människan
 • Bedriva undervisningen på ett ämnesintegrerat sätt
 • Hjälpa deltagare och personal att öka sitt själförtroende och egenvärde och ge optimala möjligheter till personlig utveckling
 • Främja gott samarbete mellan individer och grupper
 • Verka för hög kunskapsinhämtning och stimulera deltagarna till delaktighet och engagemang hos deltagarna
 • Förbereda deltagarna till fortsatta studier för att uppnå ett framgångsrikt arbetsliv
  Målsättningarna ska omprövas vart tredje år.

Samhälls och näringslivsutvecklande

 • Främja hantverksutbildning
 • Leda utvecklingsprojekt
 • Anordna speciella kurser för näringslivets och myndigheters önskemål och behov
 • Utveckla samarbetet med högskolor

Statens syfte

Från och med 2007 har Folkhögskolorna genom riksdagsbeslut fått en ny folkbildningsförordning 1991:977 med senaste komplettering 2006:1499. Enligt denna ska statens stöd till folkbildningen ha följande syften:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

För mer information: www.folkhogskola.nu

Antagningsprinciper och antagningsprocess

För att antas till Litorina folkhögskolas långa kurser krävs att den som söker, fyller minst 18 år under året. I vissa fall kan undantag göras.  Alla sökande ska fylla i en ansökan samt bifoga de dokument som anges där och även skriva ett personligt brev. Den som söker till Litorina kan också kallas till en personlig intervju. För kursdeltagare som söker till kursen Allmän kurs intensivsvenska krävs att man gör ett nivåtest i svenska. För sökande till allmän kurs med annat modersmål än svenska kan det krävas att man gör ett nivåtest i svenska.

Inför varje hösttermin måste alla lämna in en ansökan, även de som redan studerar på skolan. Ansökan ska vara lämnad senast 1 maj. De som inte uppfyllt närvarokravet på 80 % vid tidigare studier placeras automatiskt på reservlista och antas endast i mån av plats efter samtal.

Antagning sker genom personligt brev/e-mail som skickas till deltagaren där Litorina bekräftar kursplatsen. Deltagaren bekräftar sin plats genom att betala in terminsavgiften. Denna avgift måste vara betald före terminsstart.

Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska

Skolans ytterdörr är försedd med automatisk dörröppnare. För att ta sig fram till ytterdörren finns en rullstolsramp. Hiss finns i huset. På varje våningsplan finns toalett för funktionshindrade. I salarna Visby, Östersjön och aula Litorina finns hörslinga. Kursdeltagare med speciella behov kan få hjälp utifrån sina speciella förutsättningar.

Språkregel

Kursdeltagare och personal ska prata svenska både på lektioner och på raster. Undantag är lektioner i andra språk. När personen ansöker till en kurs intygar personen med sin namnunderskrift på ansökan att hon/han/hen accepterar språkregeln. På vår webbplats finns information om skolan och våra kurser på flera olika språk www.litorina.fhsk.se

Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska

I samråd med mentor/kursansvarig och rektor har studerande möjlighet till stöd i olika former. Det är viktigt att den studerande, vid kursstart, anger vilken form av stöd som hon/han behöver. Vi strävar efter att individanpassa stödet i samråd med deltagaren.

Former för studerandeinflytande

Varje klass har klassråd en gång i veckan där de studerande kan ta upp frågor om skolan och verksamheten på skolan. Två representanter från varje klass ingår i kursrådet, som har möte var tredje vecka, tillsammans med rektor och en personalrepresentant. En studerande- representant finns med på personalmötet var tredje vecka samt på styrelsemötena.

Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan

Litorina folkhögskola är en mötesplats för människor i olika åldrar, olika nationalitet och med olika bakgrund. Studerande och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer till Litorina ska kunna vistas där, känna sig trygga och kunna studera i en så bra miljö som möjligt.
En god arbetsmiljö ska enligt Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Litorina folkhögskola arbetar därför för en drog- och alkoholfri miljö.
Innehav av narkotika eller andra kemiska preparat med liknande verkan är i lag förbjudet. Brott mot skolans alkohol- och drogpolicy leder till åtgärder enligt följande regler:

 • Anmälningsplikt till polismyndighet råder vid misstanke om narkotikabrott.
 • Vid berusning, bakfylla eller på annat sätt störande beteende på lektion eller rast har lärare rätt att avvisa den studerande från lektionen eller i förekommande fall, skolan. Rektor ska informeras.
 • Vid misstanke om någon form av missbruk ska samtal ske med vederbörande samt ska gemensamt beslut tas angående lämplig åtgärd.
 • Affischering eller annan information som strider mot skolans policy tillåts inte.
 • Vid brott mot Litorina folkhögskolas alkohol- och drogpolicy skall rektor informeras och beslut om avstängning kan fattas.

Mångfald och antidiskriminering

Med diskriminering menas orättvis och kränkande behandling. Alla människor har lika värde oberoende bakgrund. Alla har rätt att vara den person man är utan kränkande särbehandling. Alla människor har rätt till rättvis och lika behandling. Rätten till likabehandling är en grundläggande princip. Det betyder ömsesidig respekt och ett gemensamt ansvar för att ingen ska kränka någon annan. Litorina folkhögskola är en skola där vi arbetar för att diskriminering och kränkning ska motverkas. Vi arbetar för att jämställdhets- och mångfaldsfrågor ska genomsyra hela verksamheten. Vi visar respekt för individens integritet och lika värde. Litorina är en folkhögskola som är öppen för alla från 18 år på långa kurser och från 13 år på korta kurser oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionshinder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning. Vi verkar för att alla, kvinnor och män, oavsett ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller trosuppfattning, ska kunna identifiera sig med skolan.

Litorina folkhögskolas verksamhet vilar på demokratisk grund. All verksamhet vid skolan utgår från grundtanken om alla människors lika rätt och värde oavsett kön, etnicitet, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

Kursplan och schema/arbetsplan

På Litorina folkhögskola finns möjlighet att läsa in grundläggande behörighet. De ämnen man då läser är: svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap. Det finns även möjlighet att läsa in vissa särskilda behörigheter i naturkunskap, samhällskunskap, matematik och engelska. Litorinas profilämne är Östersjökunskap i alla kurser. Motion och kreativitet är integrerat i hela verksamheten. Schemat för ovanstående grupper följer en grundmall där lektioner är utlagda dagtid ca 8.00 – 16.00. Ibland kan undervisning även förekomma kvällstid. Tid finns för egna studier under dagen. Schemat justeras varje vecka vilket gör att du som kursdeltagare måste hålla utkik på vår anslagstavla eller gå in på www.litorina.fhsk.se/schema för att se hur veckans schema ser ut.
Båtbyggarlinjen har sina studier förlagda till Slup-och barkasskjulet och arbetstiden är 8.00–16.00 måndag till torsdag. På fredagar genomförs ibland teoretiska studier och/eller studiebesök.

Allmänna kurser

Intensivsvenska
Intensiva studier i svenska med syfte att ge behörighet i svenska som andra språk. Möjlighet finns att få behörighet i vissa andra ämnen efter samtal med mentor/kursansvarig. Möjlighet att få omdöme efter avslutad kurs finns till 2017-06-30 från 2017-07-01 ska alla få omdöme. Kursen ges på dagtid.

Allmän kurs
Studier som syftar till att ge grundläggande behörighet. Möjlighet att uppnå särskild behörighet i vissa ämnen efter samtal med mentor/kursansvarig. Möjlighet finns att få omdöme efter avslutad kurs finns till 2017-06-30, från 2017-07-01 ska alla få omdöme. Kursen ges på dagtid.

Särskilda kurser/Profilkurser

Seniorkurs
Kurs två-tre dagar i veckan på dagtid som syftar till att ge allmänbildning. Kursinnehållet bestäms i samråd mellan deltagarna och lärarna. Inget omdöme ges.

Båtbyggarlinje
Studier och praktiskt arbete i bygge och reparation av allmogebåtar. Inget omdöme ges. Kursen ges på dagtid.

Östersjöpärlor
Kurs som syftar till att ge kunskaper om Östersjöområdet. Möjlighet finns att genomföra en resa till självkostnadspris inom ramen för kursen. Inget omdöme ges. Kursen ges på dagtid

Digitala seniorer
Kurs som ger en inblick i den digitala världen med hjälp av surfplattor och internetuppkoppling. Inget omdöme ges. Kursen ges på dagtid.

Digital fotografi
Grundläggande förståelse för tekniken bakom kameran och datorn. Inget omdöme ges. Kursen ges på dagtid.

English for the Golden Years
Konversation på engelska kring vardagen och semester. Det exakta innehållet kommer deltagarna själva att hjälpa till med. Inget omdöme ges. Kursen ges på dagtid.

Akvarell- och Oljemålning
Deltagarna lär sig behärska olika tekniker i måleri och att utrycka känslor genom kreativt skapande. Inget omdöme ges. Kursen ges på kvällstid.

Möbelsnickeri och inredning
Målet är att få kunskap och färdighet om det genuina hantverket möbelsnickeri och inredning.
Inget omdöme ges. Kursen ges på kvällstid.

Distanskurs i konst
Grundkurs i konst och formgivning. Kursen löper över två terminer på kvartsfart. Är på distans.
Flertal särskilda kurser finns att se på Litorinas hemsida.

Sommarkurser
Sommarkurser i flera olika ämnen ges när ordinarie termin är avslutad. För mer information se www.litorina.fhsk.se/kurser/sommarkurser/ eller www.folkhogskola.nu

2. Information vid kursstart

För studerande på allmän kurs allmän är undervisningen förlagd till ett Östersjöland under en vecka på våren första studieåret på Litorina. Resan ingår i kursplanen och är obligatorisk. De som inte deltar på resan får frånvaro.
Terminstider och i förväg fastställda ledigheter meddelas på antagningsbeskedet.
Informationen finns även på skolans webbplats www.litorina.fhsk.se

Rapporteringssystem till CSN

Deltagare som kryssat i på Litorinas ansökningsblankett att de kommer att söka studiemedel rapporteras till CSN som studerande när de antagits till skolan. Kursdeltagare som inte har möjlighet att närvara vid uppropet första dagen på en ny termin måste meddela detta till receptionen. Kursdeltagaren söker själv studiemedel hos CSN samt lämnar studieförsäkran när studierna påbörjas. Avbrott av studierna eller ej anmäld frånvaro meddelas till CSN. Vid terminsslut rapporteras till CSN om studierna skett i normal takt.

Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen

Kursdeltagarna har obegränsad tillgång till skolans lokaler på Gullberna på vardagar 7-16. Efter överenskommelse kan skolan även vara öppen andra tider. Datorsalen kan vara bokad för lektion och då har detta företräde.
Båtbyggarlinjens kursdeltagare har under studietid obegränsad tillgång till skolans gemensamma handverktyg och snickerimaskiner. Snickerimaskiner får dock inte användas innan behörighet uppnåtts. Efter skoltid kan studerande ha tillgång till skolans lokaler (Slup – och barkasskjulet) enligt särskild överenskommelse. Vid sådant fritidsarbete måste minst två kursdeltagare vara närvarande.

Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i folkhögskolans lokaler

Alla kursdeltagare har möjlighet att använda skolans datorsal med sin tilldelade inloggning. Det finns också möjlighet att använda skolans trådlösa nätverk. Datorsalen kan enbart användas för studier. All form av rasism, nazism, chauvinism, pornografi eller olagligt material är förbjudet. Tystnad gäller i salen. Mat och dryck får inte förekomma i datorsalen eller någon annan lektionssal. Det är inte heller tillåtet att installera eller kopiera program. Det är obligatoriskt att skriva under skolans regler för datoranvändning för att få använda datorerna och få en inloggning. Se IT-policy på Litorinas webbplats www.litorina.fhsk.se

Villkor för avstängning och avskiljande

Upprepade eller mycket allvarliga brott mot skolans regler medför avstängning från skolan. Deltagare som på något sätt utgör en fara för sig själv eller andra kan stängas av med omedelbar verkan.
Beslut om avskiljande av deltagare fattas av Litorinas rektor och AU informeras. Ett avskiljande kan föregås av varningar och eventuell avstängning. Avskiljs görs den deltagare som kraftig underskrider närvarokravet eller på något sätt bryter mot skolans policydokument eller rådande lagstiftning.

3.Deltagarinflytande och studeranderätt

Studerande på Litorina har möjlighet till inflytande på sina studier på flera olika sätt. Alla deltagare får minst ett utvecklingssamtal per termin med sin mentor. Det finns också möjlighet att boka tid med övriga lärare eller rektor för samtal. Varje klass/grupp har klassråd en gång per vecka. På klassrådet diskuteras frågor som rör gruppen, delar av gruppen eller hela skolan. Representanter från varje klass för vidare frågor som tagits upp men inte lösts på klassrådet, till kursrådet som leds av rektor och hålls var tredje vecka. På skolan finns också olika kommittéer exempelvis resekommitté, kulturkommitté och trivselkommitté. De olika kommittéerna leds av en lärare och har möten efter överenskommelse. På skolans webbplats www.litorina.fhsk.se finns skolans policydokument om demokrati att läsa.

4. Avgiftsfri undervisning

Undervisningen vid Litorina folkhögskola är avgiftsfri, men varje termin tas en avgift ut som täcker försäkring, papperskopior, läromedel, studiebesök, teaterbesök, konserter, exkursioner, julfirande, Litorinadagen, skolavslutning eller dylikt som ingår i undervisningen. Den studerande betalar utöver detta det studiematerial som krävs för att genomföra kursen. För studerande på allmän kurs med allmän inriktning ingår en studieresa till ett Östersjöland i undervisningen under första studieåret på skolan. Resan finansieras av deltagaren. Möjlighet finns att hjälpa till med städning och på så sätt finansiera del av eller hela resan.

Kursmaterial

Kursdeltagaren ansvarar själv för att skaffa allt studiematerial och litteratur som behövs för att genomföra studierna. På båtbyggarlinjen ska kursdeltagaren tillhandahålla handverktyg som hammare, tumstock, stämjärn, spånhyvel, avbitare, fogsvans, putshyvel, metallborrställ, snickarkniv, vinkelhake; hörselskydd, skyddsskor och munskydd dvs. enligt listan deltagaren får i samband med antagningsbrev.

5. Intyg

Behörigheter och intyg som kan vara aktuella på olika kurser

Kursdeltagare som genomfört en allmän kurs på minst 30 veckor har rätt till ett skriftligt studieomdöme förutsatt att deltagaren varit närvarande minst 80 % av studietiden.
Litorina Folkhögskolas egna intyg utfärdas vid avslutade studier. På intyget skrivs uppnådda behörigheter samt omdöme, om detta erhållits. De ämnen som ingått i kursen finns med och det anges också om kursdeltagaren varit med på studieresan.
Högskoleintyget utfärdas vid avslutade studier. Om komplett grundläggande behörighet uppnåtts rapporteras detta till SCB. På intyget fylls uppnådda behörigheter och eventuellt omdöme i.  
Båtbyggarlinjens kursdeltagare får ett intyg varje läsår med beskrivning av de olika moment som ingått i kursen.
Seniorerna får Litorinas intyg om så önskas. På intyget finns en kort beskrivning av vilka moment som ingått i kursen.

6. Om en kurs upphör eller ställs in

Vid kortkurser ska deltagaren vid antagning informeras om att kursen kan ställas in vid för lågt deltagarantal. Senast en vecka före kursstart ska deltagaren vara informerad.
Vid långkurser ska deltagaren senast två veckor före planerad kursstart informeras.

7. Utvärdering

Folkhögskolan har ansvar för att utvärderingar genomförs och ett regelbundet kvalitetsarbete utförs. Inom varje kurs och ämne görs en utvärdering en eller två gånger per år och lämnas till studierektor för granskning, enskilda evenemang såsom temadagar och dylikt kan utvärderas muntligt i klassråden.

8. Försäkringar

Litorina folkhögskola har ett försäkringsavtal. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, studerande vid Litorina folkhögskola, under såväl skoltid som fritid. För mer information kontakta skolans ekonomiansvarig.

9. Disciplinära åtgärder

Deltagaren har skyldighet att själv hålla reda på eventuell frånvaro. Information om krav på 80 % närvaro ges vid antagning. Kursdeltagaren informeras vid utvecklingssamtal av mentor om sin närvaro. De deltagare som varit frånvarande på ett sätt som strider mot CSN:s regler informeras om detta och CSN delges informationen. När en deltagares närvaro understiger 80 % så delas en första varning ut och deltagaren informeras om att risken för att inte få omdöme finns om närvaron inte förbättras. Kursdeltagaren får skriva under på att han/hon/hen delgetts information om sin frånvaro. Detta följs upp med flera samtal om beteendet fortsätter. Om närvaron blir så låg att det inte går att uppnå 80 % närvaro, även med 100 % närvaro under resten av läsåret blir den studerande informerad om att han/hon/hen kan fortsätta sina studier men inte har rätt att få ett studieomdöme vid läsårets slut. Kursdeltagaren får skriva under på att han/hon/hen fått denna information. Detta gäller omdöme inte behörighet. Det finns möjlighet att få behörighet i enskilt ämne om deltagaren uppnått målen i just det ämnet. Deltagare med funktionsnedsättning kan ges individuell bedömning med dispens från närvarokrav efter samråd. Brott mot Litorina Folkhögskolas policydokument och regler medför åtgärder.

10. Principer för arkivering och öppenhet

Den studerandes personuppgifter och studieresultat sparas i databasen Schoolsoft. Så länge kursdeltagaren är studerande på Litorina Folkhögskola finns alla handlingar tillgängliga hos skolsekreteraren.
Inplaceringstest för kursen i Allmän kurs intensivsvenska arkiveras i ett år. Omdömen och intyg arkiveras. Kursdeltagare har möjlighet att ta del av de uppgifter som finns registrerade och som berör den egna personen. Vid avslutade studier sparas uppgifterna i tre år. Möjlighet finns att få en kopia på utdelat intyg mot en kostnad.
Vid skyddad identitet behandlar skolan uppgifter om deltagaren i enlighet med den överenskommelse som upprättas mellan deltagaren och skolan och som krävs av lagen. Litorina följer gällande lagstiftning för stiftelser och lagstiftning för publicering på internet. Alla dokument stämplas med ”konfidentiellt” och personalen informeras. Allt konfidentiellt material förstörs när det inte längre är aktuellt. Skyddad identitet markeras i databasen och CSN meddelas.

Litorina folkhögskola 2017-02-09