Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Våra mål

Våra mål

Gällande måldokument. Fastställt på styrelsemöte 2014-02-27

Litorina folkhögskola i Karlskrona är en rörelsefolkhögskola som startats och drivs som en stiftelse. Stiftarna är Karlskrona kommun, Östersjöinstitutet/Region Blekinge, Föreningen Norden och Karlskrona Företags- och Hantverksförening(KFH). Styrelsen består enligt stadgarna av representanter för stiftarna och fristående personer.

Skolan ska verka för folkbildning och vara väl förankrad i Blekinge med angränsande regioner och i Östersjöområdet. Litorina folkhögskola ska ta en aktiv del i samhällets och näringslivets utveckling. All verksamhet vid Litorina folkhögskola ska genomsyras av nedanstående fyra hörnstenar:

Demokratisk

 • vara demokratisk och präglas av demokratiskt beteende
 • förmedla kunskaper om demokratins historia och värderingar
 • arbeta för människors lika värde och jämställdhet
 • ge deltagarna möjlighet att träna inför demokratiska uppgifter i samhället för att t ex åta sig politiska, fackliga eller andra förtroendeuppdrag
 • medverka till att befästa och utveckla demokratins idéer främst tillsammans med nyvunna demokratier i Östersjöområdet

Internationell

 • vara internationell och förmedla internationella referensramar
 • prioritera studier i Östersjöfrågor
 • förmedla kunskaper och förhållanden som påverkas av EU- medlemskapet
 • vara öppen för att delta i olika projekt inom skolans profilområden
 • främja kulturfrågor inom skolans profilområden och bejaka respekt för andras kulturarv
 • integrera deltagare från olika länder/kulturer i skolans verksamhet
 • ha svenska språket som gemensamt språk på skolan
 • verka för att alla deltagare främst deltar i utbyten och studieresor i Norden och i Östersjöområdet

Socialpedagogisk

 • ha ett individuellt bemötande av varje deltagare
 • bry sig om hela människan
 • bedriva undervisningen på ett ämnesintegrerat sätt
 • hjälpa deltagare och personal att öka sitt självförtroende och egenvärde och ge optimala möjligheter till personlig utveckling
 • främja gott samarbete mellan individer och grupper
 • verka för hög god kunskapsinhämtning och stimulera deltagarna till delaktighet och engagemang hos deltagarna
 • förbereda deltagarna till fortsatta studier för att uppnå ett framgångsrikt arbetsliv

Samhälls- och näringslivsutvecklande

 • främja hantverksutbildning och annan kreativ verksamhet
 • leda/delta i utvecklingsprojekt inom skolans profilområde
 • aktivt medverka i kompetenshöjande utbildningar, utställningar etc.
 • i nära samarbete med näringsliv, myndigheter och organisationer vara öppen för att anordna speciella kurser/utbildningar
 • utveckla samarbete med högskolor och andra kompetenscentra som är involverade i kompetensutveckling
 • främja integration

Målsättningarna ska omprövas vart tredje år.